Tom Wolfe de mi vida

Tom Wolfe de mi vida

“Pero, bueno, ¡Segurola!”